Skyttelbron publicerad på deZeen

se inlägget på Dezeen / see post on Dezeen 

Metro fick i uppdrag av Lunds kommun och Trafikverket att rita en ny cykel-/och gångbro norr om Lunds Centralstationen. Den nya bron ligger i anslutning till Lunds stadshus och ska förstärka kopplingen mellan det nya området Sockerbruket och Lunds centrum.

Metros förslag bygger på 3 bärande idéer:

1. Enkel och elegant gestaltning av broöverbyggnaden som framhävs med tak-/och fasadbeklädnad av zink.

2.  Förstärka upplevelsen av rörelse med hjälp av färgat glas.

3. Stark koppling till plattformarna med karaktärsfulla och skulpturala trappor.

 

Metro was commissioned by the Municipality of Lund and the Swedish Transport Administration to draw a new cycel-/och footbridge north of Lund Central Station. The new bridge will be located adjacent to the Lund City Hall and strengthen the connection between the new district “Sockerbruket” and the center of Lund.

Metro’s proposal is based on three key ideas:

1. Simple and elegant design.

2. Reinforce the experience of motion by means of coloured glass. 

3.  Strong connection to the platsforms with sculptural stairs.

 

Gå tillbaka till Blogg