Handelsstråket, Karlshamn

team:
Karin Andersson, Sofie Månsson

adress:
Karlshamn

kund:
Karlshamn kommun

area:

år:
2012

Ta tillvara Karlshamns potential att utvecklas till en bättre och starkare stad.

Mieån och havet utgör stora potentiella områden som är möjliga att utveckla med hjälp av olika värdegrunder under en lång tid framöver. Värdegrunderna blir en del i att styra uppfattningen av Karlshamn som en attraktiv stad att bo i, uppehålla sig i och leva sitt liv i.

Mieån och dess mynning i havet är grunden till att Karlshamn ligger just i detta fantastiska läge.

Visionen bygger på ingrepp som skulle utveckla Karlshamn med följande parametrar samtidigt:

1 Ekonomisk hållbarhet
Bättre infrastruktur, starkare varumärke, starkare attraktionskraft som turistmål,
förtätning av staden, markförsäljning mm

2 Bättre stad till invånarna
Ökade möjligheter till kultur- ochfritidsaktiviteter, rekreation, attraktiva gång och cykelstråk med uppehållspunkter, bättre ljudförhållanden mm

3 Ökad livskvalitet
Upplevelsen av Karlshamn som en helhet, en fantastisk stad som ligger vid ån och havet, med fantastiska, vackra miljöer som förtydligar detta.

Gå tillbaka till Projekt